GESCHIEDENIS

De Mechelse Scheidsrechtersvereniging werd boven de doopvont gehouden op 22 juli 1926 in "Café Astoria" op de Ijzerenleen. Voor de geïnteresseerden, de namen van de "strijders van het eerste uur" waren: Willems, Lombaerts, De Rees, De Denteneer, Caluwaerts, Anthonis, Ardies, Deneys, Janssens, Lemaitre, Michiels, Roothooft, Struyf, Verlinden, Wijns, Van Wichelen, Winnepenninckx, Gillé, Van Crutsem, Fannes, Lambrechts, Vryens, Philips, Gillent, Decheville, Liekens, Boelmé, De Laet, Houthuys, Cnops, Thijs, Rosseel, Vander Kruys, Leroy, Engels, Emmerechts, Hofs en Martin.

De belangrijkste doelstellingen die toen werden beoogd waren: het aanknopen van nauwe vriendschapsbanden tussen de leden en het inrichten van aangename en leerrijke voordrachten. Het allereerste bestuur zag er als volgt uit:
Voorzitter: Pierre Willems
Ondervoorzitter: Frans Lombaerts
Secretaris: Jean De Rees
Schatbewaarder: Corneel De Denteneer
Commissaris: Jozef Caluwaerts
De vereniging sloot aan bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond en kreeg het stamnummer 4339 toegewezen. Hiermee is de K.M.S.V. na de K.S.O.V.A. de tweede oudste scheidsrechtersvereniging uit onze provincie. Als kleuren werden blauw-wit gekozen. Het allereerste lidgeld bedroeg 2 BF per maand, hetgeen in die tijd toch vrij veel was!

Het lokaal werd gevestigd in "Café Belge" op de Grote Markt, alhoewel de voordrachten in die tijd gehouden werden in "Café à l'Entrée" op het Stationsplein. Sinds die beginperiode werd tot 2012 10 maal van lokaal veranderd. De volgende lokalen waren respectievelijk : "Café Windsor", Bruul, "Matadi", Steenweg, "In de Beurs", Grote Markt, "A l'Amitié", Grote Markt, "Alliance", Befferstraat, "Scaldis", Guldenstraat, opnieuw "Alliance", Befferstraat, "Taverne Oriënt", Koning Albertplein, "Equator", Melaan en tenslotte tot 2012 "Café De Dijle", Ontvoeringsplein, dat gedurende deze periode zijn naam veranderde in brasserie "Komisfeu".

In het prille begin was er een wekelijkse ledenvergadering die telkens plaatsvond op woensdagavond, doch sinds het midden van de jaren zestig werd deze, wegens de talrijker wordende geteleviseerde wedstrijden, verschoven naar de vrijdagavond.

In het seizoen 27-28 werd de titel van erevoorzitter verleend aan Kanunnik Francis Dessain en Meester Oscar Van Kesbeeck, 2 grote figuren uit het Mechelse en het Belgische voetballeven, vermits ze allebei ook gewezen voorzitters waren van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Postuum werd later trouwens dezelfde titel toegewezen aan 2 oud-voorzitters, met name Remy De Ceulener en Gustaaf Michiels.

De eerste algemene vergadering werd gehouden op 5 augustus 1926.
In het verslag van de vergadering van 18 november 1926 komt ook de naam voor van Henri Naveau. Deze bleef slechts lid tot 19 mei 1927, waarna hij medeoprichter werd van de Boomse Scheidsrechtersvereniging.

De eerste beginnelingencursus te Mechelen ging door op 22 november 1926 met 14 ingeschrevenen, een aantal waarvoor we nu onmiddellijk zouden willen tekenen.

De eerste voetbalwedstrijd werd gespeeld op 26 mei 1927 en wel tegen de Leuvense collega's. De archieven melden niet of het een overwinning of een nederlaag werd, vandaar dat het waarschijnlijk het laatste was.

Het eerste banket ging door in "De Drie Peerdekens" en dit op 23 juli 1927. Op 3 september van datzelfde jaar vond de inhuldiging van de M.S.V.-vlag plaats en in 1931 werd op luisterrijke wijze het vijfjarig bestaan gevierd.

De M.S.V. kreeg de wind in de zeilen. Talrijke spreekbeurten werden gehouden door vooraanstaande gasten. Het hoogtepunt tijdens de vooroorlogse jaren was ongetwijfeld de conferentie op 23 oktober 1937 waarop Kanunnik Dessain en Meester Van Kesbeeck het woord voerden. Een enorme belangstelling vanwege commissieleden, scheidsrechters, clubleiders, oefenmeesters, spelers en andere belangstellenden, die van wijd en zijd waren gekomen, was het gevolg.

Ondertussen had in september 1931, na 5 jaar, Pierre Willems het voorzitterschap doorgegeven aan Remy De Ceulener, die te boek staat als dé grote pionier uit het bestaan van de K.M.S.V. Remy De Ceulener bleef immers 23 jaar lang ononderbroken aan het roer van de K.M.S.V. en loodste onze vriendenkring ongeschonden door de donkere jaren 1940-45. Inderdaad, door de mobilisatie en de daaropvolgende oorlogsjaren daalden de activiteiten gevoelig en had de kring met een ernstige crisis af te rekenen. Door zijn enorme toewijding zorgde Remy De Ceulener er echter voor dat deze moeilijkheden toch konden worden omzeild.

In het jaar 1941 slaagde een toen nog onbekende jongeling in de beginnelingencursus. Zijn naam: Marcel Labro, die we in het vervolg van deze historiek nog een aantal malen zullen tegenkomen.

Op voetbalgebied was het traditionele hoogtepunt de jaarlijkse derby tegen de zustervereniging uit Boom. In 1950 bereikte de M.S.V. met een weinig geluk de finale van de "Schaal Jacques", waarin een eervolle nederlaag werd behaald tegen het sterkere S.O.V.A.

In 1951, 25 jaar na het ontstaan, promoveerde onze vereniging tot een Koninklijke Vereniging. Uiteraard was dit een geschikt moment voor het inrichten van een groots banket.

September 1954 was dan weer een droevige periode voor de K.M.S.V. Voorzitter Remy De Ceulener, die ondertussen, net zoals zijn voorganger Pierre Willems het hem had voorgedaan, zetelde in de P.S.C.Antwerpen, overleed. Aan 23 jaar voorzitterschap van een groot man, kwam plots een einde. Vanaf het seizoen 1955-56 namen we deel aan de beker van België voor scheidsrechters. Slechts éénmaal konden we tot de finale doordringen, in het seizoen 64-65, waarin we het onderspit delfden tegen onze Brusselse collega's van de GAB. Scheidsrechter van deze wedstrijd was dhr. Fred Delcourt!

In 1963 kwam de geboorte van de SOVA-quiz voor de vriendenkringen van de provincie Antwerpen. Tevens werd in dat jaar de wisselbeker Labro verbonden aan de beste spelregelkenner van het seizoen. In 1965 werd voor het eerst de reglementsvraag tegen het uurwerk toegekend.

In mei 1965 droeg Marcel Labro het voorzitterschap van de kring over aan Jan Peeters. Voor bewezen diensten werd de titel van erevoorzitter verleend aan Marcel Labro. Deze titel zou later ook nog aan Corneel De Roovere worden toegekend. Jan Peeters, van zijn kant, hield het voorzitterschap vol tot in 1968. Als eerste Mechelaar slaagde hij er ook in om tot de internationale elite door te stoten en wel in het seizoen 74-75.

Op 28 augustus 1976 vierde de K.M.S.V. haar 50-jarig bestaan. De mis voor de overleden leden werd opgedragen in de kapel van den "Ham" door E.H. Kanunnik Bosmans, gewezen lid van het beroepscomité van de K.B.V.B.
De ontvangst op het stadhuis verliep succesvol. De eerste ondervoorzitter, Jean Keulemans, bracht toen de historiek naar voor, waarna Marcel Labro, die ondertussen voor de tweede maal voorzitter was geworden de gouden stadsmedaille als herinnering in ontvangst mocht nemen.
De academische zitting ging door in de feestzaal van het Volksbelang, Onder den Toren te Mechelen.

In november 1978 werd praktisch het ganse bestuur vernieuwd. Corneel De Roovere nam de fakkel over en bleef voorzitter tot in 1981, waarna Jozef Van der Putten voor 4 jaar voorzitter werd. Hij werd opgevolgd door Marcel Buelens die de leiding had over het diamanten jubileum van de kring. Na de traditionele misviering en de ontvangst op het stadhuis werd het banket gevierd in de feestzaal van de Ditshoeve te Rijmenam. Ondertussen was eind 1980 een beginnend scheidsrechter met de naam François De Keersmaecker door het examen geraakt. François zal het in 2006 tot bondsvoorzitter van de K.B.V.B. schoppen en is nog steeds lid van onze vereniging.

In 1989 werd René De Mondt voorzitter voor een periode van 2 jaar waarna in een korte tijdsspanne Luc Keuleers en Chris Bosmans hem opvolgden. In februari 1993 kwam het voorzitterschap in handen van Pascal De Jonge. Deze laatste leidde onze vereniging gedurende 13 jaar. Deze periode werd gekenmerkt door overwinningen in de SVPA-beker alsook overwinningen in de algemene quiz van de nacht van SVPA en van de reglementenquiz.

De K.M.S.V. vierde, tijdens het eerste jaar van de 21ste eeuw, haar 75-jarig bestaan met een ontvangst op het Mechels stadhuis en met een academische zitting.

Erevoorzitter Marcel Labro, die zijn afscheid als opleider in 1999 vierde met paard en koets, kwam te overlijden in 2005 maar nog voor zijn heengaan was de reglementenquiz hernoemd naar “reglementenquiz Marcel Labro”.

In 2006 volgde Thierry Behaeghel Pascal De Jonge op in de voorzitterstoel. Zijn eerste voorzittersjaar werd gekenmerkt door een verdere verjonging van de vereniging doordat steeds jongere kandidaat-scheidsrechters zich aanmelden bij de beginnelingencursussen. Het ledenaantal dikt zo wel serieus aan, tot over de 100.

In mei 2007 wordt beslist de KMSV om te vormen tot VZW.

In 2008 dient de KMSV voor het eerst een subsidiedossier in bij de stad Mechelen. De nieuwe bron van inkomsten maakt dat het bestuur in het daaropvolgende seizoen 2008-2009 de stap durft nemen om de jaarlijkse tombola af te schaffen en te starten met een wijnverkoop.

Mei 2009 geeft Thierry Behaeghel de fakkel van voorzitter door aan Kevin Van Hoyweghen, die met een jong bestuur de kring verder bestuurt.
In 2011 wordt onder zijn bewind de eerste KMSV-quiz georganiseerd, die wegens het grote succes ook een vervolg krijgt in de jaren nadien. De inkomsten van de quiz vervangen de subsidies van de stad Mechelen die wegvallen omwille van een nieuwe reglementering.

In 2012 wordt verhuisd van lokaal en worden de vergaderingen gehouden in café d'Hanekeef (Keizerstraat).
In september van datzelfde jaar geeft Kevin Van Hoyweghen om persoonlijke redenen zijn ontslag uit het bestuur. Ondervoorzitter Robin Van Gysel neemt zijn taken over.
Nadat ook secretaris Liesbet Naten enkel dagen later uit het bestuur stapt, wordt de kring voor de rest van het seizoen door 6 bestuursleden verder bestuurd.

Op het einde van het seizoen laat Robin Van Gysel de fakkel over aan Bavo Verstraeten en stopt ook hij met zijn bestuursactiviteiten. Het seizoen 2013-2014 gaat van start met een bestuur bestaande uit 5 personen en dit blijft ook zo in 2014-2015.
Vanaf 2013 wordt er ook opnieuw van lokaal veranderd. De vergaderingen gaan vanaf dan door in café Friends aan het station van Mechelen.
In 2015 komen er twee bestuursleden bij, waaronder ex-voorzitter Kevin Van Hoyweghen en in 2016 wordt het bestuur opnieuw volledig bezet. Ook Robin Van Gysel komt een jaar later terug in het bestuur waarbij hij een ander bestuurslid dat stopt vervangt.
In 2018 neemt Kevin Van Hoyweghen het voorzitterschap en Robin Van Gysel het ondervoorzitterschap opnieuw over.

Overzicht voorzitters KMSV

+ Pierre Willems 1926 - 1931
+ Remy De Ceulener 1931 - 1954
+ Gustaaf Michiels 1954 - 1956
+ Gabriël Goossens 1956 - 1959
+ Marcel Labro 1959 - 1965
Jan Peeters 1965 - 1968
Eugeen Van Goethem 1968 - 1969
Jozef Vermeulen 1969 - 1971
+ Louis Van den Wijngaert 1971 - 1973
+ Marcel Labro 1973 - 1978
+ Corneel De Roovere 1978 - 1981
Jozef Van de Putten 1981 - 1985
Marcel Buelens 1985 - 1989
René De Mondt 1989 - 1991
Luc Keuleers 1991 - 1991
Chris Bosmans 1991 - 1993
+ Pascal De Jonge 1993 - 2006
Thierry Behaeghel 2006 - 2009
Kevin Van Hoyweghen 2009 - 2012
Robin Van Gysel 2012 - 2013
Bavo Verstraeten 2013 - 2018
Kevin Van Hoyweghen 2018 - ...

Overzicht ondervoorzitters KMSV

Frans Lombaerts 1926 - ??
   
Jan De Boeck voor 2000 - 2006
Kevin Van Hoyweghen 2008 - 2009
Robin Van Gysel 2009 - 2012
(geen ondervoorzitter) 2012 - 2013
Matthias De Prins 2013 - 2017
Stijn De Beukelaer 2017 - 2018
Robin Van Gysel 2018 - ...

Overzicht secretarissen KMSV

Jean De Rees 1926 - ??
   
Luc Poot voor 1999 - 2003
Kevin Van Hoyweghen 2003 - 2009
Liesbet Naten 2009 - 2012
Wim Vervloet 2012 - 2015
Quinten Straetmans 2015 - ...

Overzicht schatbewaarders KMSV

Corneel De Denteneer 1926 - ??
   
Kurt Mets voor 2000 - 2006
Wim Vervloet 2006 - 2010
David Symons 2010 - 2019
Benjamin Kinnart 2019 -